Pro život Stránky nejdecké občanské iniciativy http://prozivot.com/ Miluji pÃÂíbÃÂhy. Moudré a hluboké pÃÂíbÃÂhy. A je jedno, jestli si je vyslechnu v rozhovoru s nÃÂkým, pÃÂeÃÂtu si je v knize, slyším v rozhlase nebo vidím ve filmu.Uþ jsem toho hodnàslyšel, hodnàvidÃÂl, ale nejradÃÂji ze všech mám pÃÂíbÃÂhy z Bible. Protoþe v nich se ÃÂlovÃÂk dotýká samotného smyslu bytí ÃÂlovÃÂka, má moþnost - ne v zlosti ÃÂi zoufalosti - ale v pokoÃÂe pÃÂijmout a pochopit dïvody bídy tohoto svÃÂta, i krásu a velikost toho, co nás obklopuje. A sílu ÃÂisté lásky, která poráþí i smrt... Z toho se zrodil nápad, který se nyní v našem mÃÂsteÃÂku realizuje ve spolupráci s nejdeckou základní školou na námÃÂstí - projekt "Mediální výchova mladých". Zkouknout kdejakou, s odpuštÃÂním, kravinu, to nic není. Do toho ÃÂlovÃÂk spadne, ani neví jak. Také jsem takový býval. Ale otoÃÂit to, tedy ne þe já jsem tu pro film a televizi, ale þe tvorba je tu pro mne - a já si vyberu, co potÃÂebuji, to uþ chce urÃÂité rozhodnutí. DÃÂcka jsou ochotná stláskat všechno dohromady. A pak je to jako v pÃÂíbÃÂhu o pejskovi a koÃÂiÃÂce, kdyþ si pekli dort, jen, ouha, s tím rozdílem, þe k dÃÂtem tajnànepÃÂijde zlý pes, kterého pak bude bolet bÃÂíško. Není divu, þe pak mají v ledaÃÂems maglajs. Projekt nabízí poÃÂad kombinovaný s vyprávÃÂním, projekcí a diskuzí. Ve školním roce 2010 - 2011 se projekt skládal ze dvou fází: dopoledních poÃÂadï, kdy kaþdý mÃÂsíc byl (resp. ještàje) vyhrazen jednomu roÃÂníku ZŠ, a veÃÂerních setkání (dobrovolná úÃÂast a bez uÃÂitelï:-). Hlavním tématem dopoledních poÃÂadï jsou svÃÂtoznámí autoÃÂi literárních dÃÂl, jejichþ kniha(y) byly zfilmovány. Smyslem veÃÂerních setkání je být spolu a povídat si o þivotÃÂ. Pro ýivot ;-) Jaromír alias kacaabba http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET 19. 5. 2011  Se znaÃÂnou úlevou NejdeÃÂanï bylo pÃÂijato usnesení rady mÃÂsta ÃÂ. RM/371/13/11 ze dne 18. 5. 2011, kterým se ruší zámÃÂr prodeje mÃÂstských pozemkï pro výstavbu supermarketu. Rada tak zmÃÂnila svïj názor poté co se zvedla vlna odporu a protestï mezi NejdeÃÂany. Pro zajímavost uvádím, þe i pÃÂesto dva radní hlasovali proti tomuto usnesení. <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> V regionálním zpravodajství odvysílala ÃÂT dne 16. 5. 2011 relaci ohlednàplánované výstavby supermarketu na námÃÂstí v Nejdku. PÃÂíspÃÂvek z Nejdku zaÃÂíná v "18:17" minutÃÂ. <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Radní mÃÂsta Nejdku pÃÂišli s úþasným nápadem: nechat na historickém námÃÂstí pÃÂed kostelem sv. Martina postavit supermarket. Je to jen pokus o vtip nebo skuteÃÂnost? Bohuþel, zdá se, þe skuteÃÂnost. A kdyby se Nejdek mÃÂl pÃÂejmenovat na Kocourkov, tak by to k sobàasi šlo lépe. Ale Nejdek zatím název nemÃÂní. Zde jsou fakta zveÃÂejnÃÂná na stránkách mÃÂsta: Rada mÃÂsta Nejdku schválila všemi hlasy usnesením ÃÂ. RM/340/12/11 zámÃÂr prodeje mÃÂstských pozemkï na námÃÂstí pÃÂed kostelem pro výstavbu supermarketu. V odkazu Nabídky nemovitostí naleznete odkaz "Prodej pozemkï na výstavbu supermarketu" a tam naleznete konkrétní podmínky zámÃÂru mÃÂsta.   Dovoluji si zde na tomto místàpÃÂipomenout sloþení pÃÂtiÃÂlenné mÃÂstské rady: Ing. Vladimír Benda - starosta Dana Schwarzová - místostarostka ŠtÃÂpán Cingroš Milan Kaššák Mgr. BedÃÂiška Treglerová TÃÂchto pÃÂt lidí, kteÃÂí nás zastupují pÃÂi správàmÃÂsta, se jednoznaÃÂnàvyjádÃÂilo PRO výstavbu na historickém námÃÂstí. Ptám se: deklarovali skuteÃÂnànázor NejdeÃÂanï? Napište svïj názor! Jaromír Trtík http://prozivot.com/index.php?stranka=39 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET  Fotky z akce najdete na 100páckých stránkách ve fotogalerii, protoþe to byla oficiálnàakce dÃÂtské besídky. Zdraví Petra a Jaromír http://prozivot.com/index.php?stranka=35 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET Fotky ze sjezdu OhÃÂe naleznete ve fotogalerii stránek. Petra a Jaromír http://prozivot.com/index.php?stranka=35 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET SouÃÂástí projektu Mediální výchova mladých jsou i dopolední vzdÃÂlávací programy pro þáky místní ZŠ námÃÂstí v Nejdku. ýáci jednotlivých roÃÂníkï si pÃÂipomenou þivot a dílo pÃÂedem pedagogy urÃÂeného spisovatele a seznámí se s filmovou podobou jeho díla. PoÃÂady nejsou urÃÂeny široké veÃÂejnosti. Termíny a místo vzdÃÂlávacích poÃÂadï:pondÃÂlí od 9 do 12 h v kinokavárnàpro rok 201119. záÃÂí17. ÃÂíjna7. listopadu12. prosince pro rok 201216. ledna13. února19. bÃÂezna16. dubna14. kvÃÂtna http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET ObÃÂanské sdruþení B.E.Z. Nejdek, jako ÃÂlen Krajské rady dÃÂtí a mládeþe (KRDM) pÃÂedloþilo projekt Mediální výchova mladých. Spolu s dalšími prïÃÂezovými tématy práce s dÃÂtmi v mimoškolních aktivitách se KRDM ucházelo o zakázku Tvorba a pilotáþ vzdÃÂlávacích programï v obl asti prïÃÂezových témat  Protoþe KRDM ve výbÃÂrovém ÃÂízení uspÃÂlo, znamená to úspÃÂch a finanÃÂní podporu nejdeckého projektu. Co to tedy znamená pro nás v pÃÂicházejícím školním roce?   KromàpáteÃÂních setkávání a pokraÃÂování výukových poÃÂadï pro ZŠ Nejdek námÃÂstí, letos nabídneme nÃÂkolik semináÃÂï, besed a hlavnàzaloþení TvïrÃÂí mediální skupiny. Kdo se mïþe hlásit do TvïrÃÂí mediální skupiny?Máme pÃÂedstavu asi 10 ÃÂlenné skupiny mladých (~10 - 18 let), kteÃÂí mají chuÃÂ¥ získat základy z reportáþe slovem i obrazem, dají závazek projitím celého roÃÂního projektu, mají chuÃÂ¥ tvoÃÂit, ptát se a dÃÂlat si názor na dÃÂní kolem sebe nebojí se seznamit s prácí na poÃÂítaÃÂi (internet, programy pro úpravu audio i video záznamï). ZávÃÂreÃÂným výstupem by mÃÂlo být spoleÃÂné audio-vizuální dílo, které bude prezentováno širší veÃÂejnosti. Jak se pÃÂihlásit? Pište na jaromir.trtik@100py.cz Kdy celý projekt zaÃÂne? ZaÃÂneme uþ v záÃÂí. V tuto dobu probíhají jednání s hosty a školiteli projektu. Jakmile bude jasnÃÂji budeme na tÃÂchto stránkách uveÃÂejÃÂovat konkrétní informace. Kdo personálnàzaštiÃÂ¥uje projekt Mediální výchova mladých 2011 - 2012? UrÃÂitàse budete opakovanàsetkávat s Janou Jirušovou, Renatou Jirušovou a Jaromírem Trtíkem.   http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET Fotky z akce najdete na 100páckých stránkách ve fotogalerii, protoþe to byla oficiálnàakce dÃÂtské besídky. Zdraví Petra a Jaromír http://prozivot.com/index.php?stranka=35 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET Dne 24. 8. 2011 schválila Rada MÃÂsta Nejdku pod ÃÂ. usn. RM/540/20/11 zámÃÂry prodeje nÃÂkolika mÃÂstských budov. Zaujali mne pÃÂedevším tyto dva zámÃÂry na prodej: budova mÃÂstské knihovny (nám. Karla IV. 398); není škoda, þe se mÃÂsto chce zbavit budovy na nejatraktivnÃÂjším místàv Nejdku, totiþ na námÃÂstí? To uþ tady nejménàjednou bylo... škoda, þe vedení mÃÂsta nestojí NejdeÃÂané za to, aby o svém zámÃÂru ÃÂeklo a uklidnilo je tím, þe nové prostory budou minimálnàtak vhodné a pÃÂístupné, jako jsou ty souÃÂasné... horní patro víceúÃÂelové budovy u autobusového nádraþí (dole máme Penny) urÃÂené a stavÃÂné se zámÃÂrem vybudování kvalitních sportovnàrelaxaÃÂních prostor mÃÂsta; inu, kdyþ si s nÃÂÃÂím neumím poradit, tak se toho zbavím. ZÃÂejmàse zmÃÂnila strategie rozvoje mÃÂsta, protoþe zaÃÂínají pÃÂevládat krátkodobá ÃÂešení nad dlouhodobÃÂjší koncepcí. http://prozivot.com/index.php?stranka=39 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET Ahoj dÃÂti, jak jsem slíbil na dopoledním setkání, pÃÂinááím vám odkaz na stránky, které vám pomohou seznámit se s obsahem bobÃÂíkï, které mïþete plnit i vy. Zde jsou dva odkazy: 13 bobÃÂíkï (podrobnÃÂjáí popis) 13 bobÃÂíkï (struÃÂnÃÂjáí popis) à PÃÂipomínám, þe o partàRychlých áípï napsal pan Foglar, ÃÂeÃÂený JestÃÂáb, tÃÂi knihy: Záhada hlavolamu Stínadla se bouÃÂí Tajemství velkého Vonta. à A k tÃÂem dílïm pÃÂidal spisovatel Jan Velinský, nazývaný Kapitán Kid, ÃÂtvrtý díl: Poslední tajemství Jana T. à "Foglarovky" jsou k vypïjÃÂení v naáí nejdecké mÃÂstské knihovnÃÂ, ale kniha Kapitána Kida nikoli. Ováem, jak si jistàpamatujete, zmiÃÂoval jsem se o tzv. meziknihovní výpïjÃÂce, takþe nic není ztraceno. Paní knihovnice vám s tím urÃÂitàochotnàpomohou. à TIP: Velmi mnoho "foglarovek" je zpracováno jako rozhlasová dramatizace. Zkuste si nÃÂkteré knihy JestÃÂába poslechnout! http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET Ahoj! Bydlíá nebo studujeá v Nejdku? Pak by Tàmohlo zajímat, þe se ve ákolním roce 2011 - 2012 zakládá TvïrÃÂí mediální skupina mladých! O co jde? Pïjde o skupinu dobrovolníkï, kteÃÂí se rozhodnou v tomto roce ve svém volném ÃÂase získávat zkuáenosti ze svÃÂta veÃÂejných médií (internet, rozhlas, film, fotografie). Setkáte se se zajímavými lidmi, kteÃÂí více ÃÂi ménàmají nÃÂco spoleÃÂného se svÃÂtem médií.Vyzkouáíte si práci s nahrávkami.Budete se uÃÂit besedovat a vést moderování.Jako skupina zpracujete film.... a daláí à Skupina by mÃÂla odhadem být do 15 ÃÂlenï.Jednotliví ÃÂlenové by mÃÂli být vÃÂkem v rozmezí 11 - 18 let.Pokud Ti není 15 let a více, budeme poþadovat svolení rodiÃÂï.PÃÂihlááením se do týmu se zavazujeá k úÃÂasti celého kurzu. Jak a kde se pÃÂihlásit? StáhnÃÂte si pÃÂihlááku à Média vás ovlivÃÂují uþ teÃÂ, kdy zaÃÂnete média ovlivÃÂovat vy? http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:31 CET Vyslechl jsem si novoroÃÂní projev prezidenta republiky, pana Václava Klause. Kdyþ jsem tak poslouchal neveselé výhledy do budoucnosti, pÃÂemýálel jsem, jestli je moþné v projevu najít nÃÂjakou jiskÃÂiÃÂku nadÃÂje. A myslím, þe tam je. Ováem, kdyþ se ÃÂlovÃÂk nad tou nadnesenou nadÃÂjí poctivàzamyslí, nebude jásat. StaÃÂí se podívat okolo sebe a ptá se, kde þe jsou ti hrdinové beze jména, o kterých se pan prezident zmínil? Bydlím na malém mÃÂsteÃÂku, sám jsem malý, bezvýznamný. To bych je tedy spíáe mohl potkávat já neþ Ti, co jsou o nÃÂkolik pater výá... (to je, prosím, bez ironie). Ale kdyþ se podívám, jak to tady peÃÂeme v tom naáem malém bezvýznamném mÃÂsteÃÂku, tak... tak víte co? Zvednu oÃÂi do nebe a pak teprve shlédnu zase do naáich ÃÂad. Ano, vím to jistàjisto, je tu nadÃÂje. NadÃÂje s velkým N. Tak se, prosím podívej i ty, ÃÂlovíÃÂku, a zeptej se: "Chci být bezejmenným hrdinou?" Chci zapírat své sobectví, chuÃÂ¥ polepáit si nÃÂjakou tou funkcí a známostmi a pracovat s vÃÂdomím, þe plody mé práce nejsou jen pro mne? Prosím, pÃÂemýálej o tom. I Nejdek potÃÂebuje takové lidi. A kdyþ takoví lidé o sobàbudou vÃÂdÃÂt, myslím, þe je to povzbudí. Jaromír http://prozivot.com/index.php?stranka=39 Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET Projekt Mediální výchova mladých: skupina dorosÃ¥ákï a mládeþníkï za podpory dospÃÂlákï si vyzkouáela práci s kamerou a stÃÂíhacím programem. Ve Fotogalerii stránek jsou fotky z akce. DÃÂcka byla rozdÃÂlena do dvou skupin (proto dvànahrávky). V sobotu ráno se dozvÃÂdÃÂli, co mají za úkol: natoÃÂit "reklamu" v délce kolem 1 minuty, kde neopominutelnou souÃÂástí musí být houpací kÃÂeslo. Rekvizity bylo moþné pouþít jen takové, které se naály v baráku, kde jsme byli. Na vytvoÃÂení reklamy byl vyhrazen 1 den. Nejprve si museli vymyslet libreto, pak jenotlivé scény, sehnat rekvizity a natáÃÂet. ÃÂasovàopravdu nároÃÂná záleþitost. Kdyþ bylo natoÃÂeno, zaÃÂalo stÃÂíhání natoÃÂených zábÃÂrï. Také velmi ÃÂasovànároÃÂné. Ale kdyþ jsme mohli poprvé pustit svá díla, byl to pÃÂíjemný pocit. à Zde jsou výsledky ke shlédnutí (pÃÂesmÃÂrování na YouTube): KÃÂeslo HAWAI Houpací kÃÂeslo - pÃÂítel na celý þivot http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET VeÃÂerní setkání (stejnàjako dopolední poÃÂady) se ve ákolním roce 2010 - 2011 odehrávala v kinokavárnà(sál nad infocentrem). Scházíme se od ÃÂíjna do bÃÂezna 1x mesíÃÂnàa to v pátek od 17,30 h. Dá-li Bïh, budeme se obdobnàsetkávat i v daláím ákolním roce. Pro koho jsou setkání urÃÂena: pro kohokoli od áesté tÃÂídy Zà výáe. NÃÂkteré snímky k diskuzi jsou pomÃÂrnànároÃÂné, nemá tedy smysl, aby tam chodily malé dÃÂti. A aby tam chodili ti, kteÃÂí by ÃÂekali bezduchou zábavu. ÃÂada dorosÃ¥ákï jiþ dala na sebe kontakt a budou tedy dostávat informace o blíþícím se termínu setkání formou zasílání novinek z tÃÂchto stránek. Pokud chcete mít pÃÂehled i vy, tak se na úvodní stránce pÃÂihlaáte k odebírání novinek (mïþete se zase kdykoli odhlásit). A který snímek se nejvíce líbil? 12 podmínek k dÃÂdictví (tento film nás inspiroval pro celotáborovou hru tábora s Beruákou 2010) Matrix Strom snï A nakonec bych chtÃÂl ÃÂíci, þe jste jako parta byli skvÃÂlí, naáe setkání màtÃÂáila a tÃÂáím se zase na pÃÂíátí roÃÂník! A jeátàjednou díky za pomoc pÃÂi pÃÂípravách sálu i obÃÂerstvení! http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET Ohlédnutí za páteÃÂním veÃÂerem: koukali jsme spolu na 1. díl vzdÃÂlávacího poÃÂadu SeznamsebezpeÃÂnÃÂ. Jestli jsi to jeátànevidÃÂl, tak se na to urÃÂitàmrkni! diskutovali jsme na téma bezpeÃÂí na internetu (hlavnàFacebooku) hodnotili jsme nejoblíbÃÂnÃÂjáí film z letoáního roÃÂníku vidÃÂli jsme spolu krátkometráþní hraný film Cirkus Motýl s Nickem Vujicicem ÃÂeáili jsme moþné daláí natáÃÂení http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET Na posledním páteÃÂním veÃÂeru jsme hlasovali pro nejlepáí (nejzajímavÃÂjáí snímky tohoto ákolního roku. Výsledek hlasování dopadl takto: Schindlerïv seznam (a zároveàvïbec nejdeláí a nejzajímavÃÂjáí debata z celého roÃÂníku) Zrození áampióna Na tÃÂetím bodovaném místàse umístili hned 3 snímky (ÃÂazeno abecednÃÂ):3. Boþský Evan3. Milionáàz chatrÃÂe3. VrtÃÂti psem (druhá nejzajímavÃÂjáí debata o tématu ze snímku). Krátkometráþní snímek Cirkus Motýl jsme mezi hodnocené snímky neÃÂadili, byl to jen takový bonbónek na závÃÂr. Dá-li Bïh, od ÃÂíjna 2012 opÃÂt rozjedeme páteÃÂní veÃÂery. Co se pro pÃÂíátí rok chystá: kromàtoho, co uþ známe, bych rád navázal na skvÃÂlou besedu s panem reþisérem Smyczkem. Takþe bych opÃÂt rád nÃÂkoho pozval mezi nás. ChtÃÂli byste tam nÃÂkoho konkrétního? Zaálete mi tip!Dále bych rád vyzkouáel naáí ochotu a schopnost si sami udÃÂlat veÃÂery jeátàhezÃÂí. Nemyslím tím jen obÃÂerstvení, které mïþe pÃÂinést pro ostatní kdokoli (a kde to letos bylo slabáí neþ minulý rok), ale napÃÂíklad proloþení besedy þivou hudbou vaáím pÃÂiÃÂinÃÂním ;-) Jaromír http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET ýe se jednalo o velmi zajímavou pÃÂednááku, která nám nastínila zodpovÃÂdnost ÃÂlovÃÂka pro co pracuje, ÃÂemu (komu) slouþí v tÃÂch darech, které má, o tom nepochybuje nikdo z tÃÂch, kteÃÂí pÃÂiáli. Navíc, k mé velké radosti, jsme si poprvé vyzkouáeli do veÃÂera zakomponovat þivàhranou hudbu. Petr VaÃÂura svïj exkurz demonstroval na ukázkách z tÃÂchto filmových dÃÂl: à Leni Reifenstahl: Triumf vïle Michail ÃÂiaureli: Pád Berlína Claude Lanzmann: àoa Terry George: Hotel Rwanda à A na závÃÂr dvàmoudra, která zaznÃÂla v rámci páteÃÂního veÃÂera:"ýivot není o boji dobra se zlem, protoþe dobro není schopno þádného boje. Dobro bojuje tím, þe existuje, tudíþ, þe ho nÃÂkdo prosazuje. Zlo je nedostatek dobra. Kdyþ nÃÂkdo neprosazuje dobro, tak se objeví zlo." (Tengiz Abuladze) "Nezáleþí kým jsi, ale pÃÂed výzvou doby se vþdy budeá muset znovu rozhodnout, zda budeá prosazovat dobro nebo necháá pïsobit zlo." (Petr VaÃÂura) à NÃÂkolik fotek z akce najdete ve fotogalerii. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET Víte, þe si mïþete zajistit dosílání novinek tÃÂchto stránek do vámi urÃÂeného emailu? A uþ se vám nestane, þe by vám nÃÂco uniklo. Stále máte pÃÂehled a je na vás, co si vyberete a co ne. Je to velmi jednoduché - staÃÂí zadat kontaktní email do okna v levé dolní ÃÂásti stránek a potvrdit. Máte obavu, þe se pak uþ zpráv z webu nikdy nezbavíte? Nemusíte mít þádné obavy. V kaþdé zprávàje na konci výzva k ukonÃÂení zasílání novinek na váá email. StaÃÂí kliknout a je to. http://prozivot.com/index.php?stranka=uvod Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET à Dne 28. kvÃÂtna 2012 odjelo pÃÂt dÃÂtí mediálky do budovy ÃÂeského rozhlasu v Praze, aby v pÃÂímém vysílání povídalo o projektu Mediální výchov mladých v Nejdku. Koho by to zajímalo, zde je záznam z pondÃÂlního Domina. A zde jsou fotky z rozhlasového studia. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:32 CET Dne 6. listopadu 2012 probÃÂhnou pro 9. tÃÂídy a studenty SOà Nejdek pÃÂednááky Tomááe ÃÂeháka "Sex, AIDS, vztahy". Na veÃÂer zveme mládeþníky z 9. tÃÂíd a stÃÂedoákolské studenty (nejen nejdecké SOàà) na promítnutí filmu Osudová láska a následnou besedu na téma partnerských vztahï. Pro veÃÂerní setkání pÃÂislíbil svojí úÃÂast Tomáá ÃÂehák. VÃÂÃÂím, þe to pro mnohé z vás bude velmi atraktivní, a þe se uvidíme ve velkém poÃÂtu. Kdy: ÃÂTERà6. listopadu 2012 od 17,30 h Kde: kinokavárna Nejdek (nad kinem) VSTUP ZDARMA Pokud nechodíváte na páteÃÂní veÃÂery mladých: snaþíme se vþdy veÃÂer zpÃÂíjemnit tím, þe kdo mïþe a má to ochotné srdce, tak pÃÂinese nÃÂjakou dobrotu pro ostatní. UdÃÂláme si nÃÂco k pití, budeme ujídat z dobrot, které pÃÂineseme a budeme si povídat. Na vidÃÂnou se tÃÂáí Jaromír à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:33 CET Na posledním páteÃÂním veÃÂeru jsme hlasovali pro nejlepáí (nejzajímavÃÂjáí) snímky tohoto ákolního roku a to vÃÂetnàdiskuzí. Výsledek hlasování dopadl takto: 1. VymÃÂÃÂený ÃÂas 2. Lék, Náá vïdce (shodný poÃÂet bodï) 3. Na vrchol, Na konci svÃÂta (oátÃÂpu) (shodný poÃÂet bodï) à Co chystáme na pÃÂíátí ákolní rok? Velmi rádi bychom v 1. pololetí nabídli pÃÂednáákový cyklus s následnou besedou zamÃÂÃÂený na seznámení se s deseti základními tématy kÃÂesÃÂ¥anství. PoÃÂad nazýváme stejnàjako jej pouþívají jiþ 15 let v Plzni - "3pé", neboli "Prostor pro pÃÂiblíþení". Cyklus obsahuje 10 pÃÂednááek + 1 aþ 2 spoleÃÂné víkendy. SouÃÂástí kaþdého setkání je spoleÃÂná veÃÂeÃÂe, pÃÂednááka na pÃÂedem známé téma a následná diskuze v menáích skupinách. à Budou se probírat tato témata: Jediná cesta nebo jedna z cest? Co Bïh dÃÂlá, kdyþ nic nedÃÂlá? NejvÃÂtáí bestseller váech dob Obrat o sto osmdesát stupÃÂï Ten, od jehoþ narození poÃÂítáme letopoÃÂet Zákon zachování ápíny a poprava nevinného Problém prázdného hrobu Co je to osobní víra a jak vzniká KÃÂesÃÂ¥anství má jednu velkou slabinu: kÃÂesÃÂ¥any! ýivot je jako pÃÂíbÃÂh... (víkend) Síla zmÃÂnit nebo unést à První setkání zahájíme v ÃÂíjnu. V pÃÂípadÃÂ, þe se 3pé kurzy budou poÃÂádat v jiný den neþ v pátek veÃÂer, pak zachováme páteÃÂní veÃÂery i v 1. pololetí. Daláí podrobnosti o 3pé kurzech se dozvíte vÃÂas, oÃÂekávejte je zaÃÂátkem záÃÂí. Kurz je pro úÃÂastníky zdarma. à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:33 CET Pro zájem pÃÂipojuji PÃÂíruÃÂku pro ÃÂlena zastupitelstva obce, kterou nechal zpracovat Svaz mÃÂst a obcí ÃÂR s aktualizací k roku 2012. http://prozivot.com/index.php?stranka=39 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET Níþe zaÃÂátek ÃÂlánku z iDnes a odkaz na celý ÃÂlánek: Nevládní nezisková organizace Transparency International si proklepla kritizovaný tendr za více neþ pïl miliardy korun na svoz odpadu a úklid mÃÂsta Nejdek na Karlovarsku, jehoþ zadání schválili po ostré diskuzi zaÃÂátkem léta nejdeÃÂtí zastupitelé. Zdroj: http://vary.idnes.cz/zakazka-na-uklid-nejdku-se-nelibi-transparency-international-pt8-/vary-zpravy.aspx?c=A140912_2098744_vary-zpravy_ba http://prozivot.com/index.php?stranka=39 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET Tak jsou tu zase volby. NapÃÂtí stoupá, kandidátky jednotlivých stran jsou podány. Jak to letos asi dopadne? Jaké zastupitele mÃÂsto získá? Jak bude utvoÃÂena koalice? Jaká bude opozice? Kdo povede na daláí 4 roky mÃÂsto? Pro zajímavost: ve volbách roku 2010 bylo podáno 7 kandidátních listin, k letoáním volbám bylo podáno 11 kandidátních listin. à PÃÂehled kandidátï jednotlivých stran dle údajï na www.volby.cz: Kandidátní listina Kandidát Navrhující strana Politická pÃÂísluánost ÃÂíslo název poÃÂ. ÃÂíslo pÃÂíjmení, jméno, tituly vÃÂk 1 ANO 2011 1 Vít Karel 41 ANO 2011 ANO 2011 1 ANO 2011 2 Vocelková Ludmila 48 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 3 Plas ZdenÃÂk Bc. 35 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 4 ÃÂezanka Ota Ing. 44 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 5 Bokátefl Antonín 56 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 6 ýáková Hana Mgr. 50 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 7 SlováÃÂek Roman 36 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 8 Harabiá Pavel 25 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 9 Weiss JiÃÂí Ing. 49 ANO 2011 ANO 2011 1 ANO 2011 10 KrajÃÂák Václav 61 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 11 KrejÃÂová Veronika 23 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 12 Lébl Jan 22 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 13 Blaþek Pavel 48 ANO 2011 ANO 2011 1 ANO 2011 14 Neudert Roman 38 ANO 2011 BEZPP 1 ANO 2011 15 Marek Daniel 41 ANO 2011 BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 1 Vejvoda Tomáá 38 DSSS DSSS 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 2 Kozák Josef 37 DSSS DSSS 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 3 Radimerský Kamil 21 DSSS DSSS 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 4 Ullmann HeÃÂman 47 DSSS DSSS 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 5 Patrovský Josef 27 DSSS DSSS 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 6 Vlach Jakub 22 DSSS DSSS 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 7 Semotam Marek 42 DSSS DSSS 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 8 Dlouhá Petra 20 DSSS BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 9 Orthacker Pavel 23 DSSS BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 10 Maáková Nikol 20 DSSS BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 11 Kurtin Miroslav 35 DSSS BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 12 Vachel Jakub 22 DSSS BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 13 ýárský Jan 29 DSSS BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 14 Galásek JiÃÂí 21 DSSS BEZPP 2 DSSS - Za bezpeÃÂný Nejdek! 15 Lev Tomáá 20 DSSS BEZPP 3 Strana Práv ObÃÂanï 1 Drobný Miroslav 42 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 2 MacháÃÂek ZdenÃÂk 57 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 3 Macková Alena 50 SPO BEZPP 3 Strana Práv ObÃÂanï 4 àtroblová Veronika Bc. 26 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 5 Záleská Dana 62 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 6 Vít Daniel 40 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 7 Burda Ladislav 57 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 8 Holík ZdenÃÂk 47 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 9 Burdová KateÃÂina 31 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 10 Schneider Martin 28 SPO BEZPP 3 Strana Práv ObÃÂanï 11 DvoÃÂák Vratislav 61 SPO BEZPP 3 Strana Práv ObÃÂanï 12 Plechatý Vít 60 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 13 Burda Martin 37 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 14 Normanová Eva 47 SPO SPO 3 Strana Práv ObÃÂanï 15 Záleský Gustav MUDr. 73 SPO SPO 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 1 Trtík Jaromír Bc. 44 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 2 Lááek JiÃÂí 55 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 3 Kloubek Filip 30 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 4 Jiruáová Renata Mgr. 45 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 5 Zeldi Vladimír Bc. 37 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 6 Javorská Jitka 63 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 7 Jiruáová Jana 36 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 8 Hamplová Lucie Mgr. 32 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 9 Heinzl Helmut 71 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 10 Vrba Vladimír 28 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 11 Zettl Horst 72 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 12 Horáková Blanka Mgr. 40 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 13 Kozáková Karin Bc. 42 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 14 Horák Pavel 41 KDU-ÃÂSL BEZPP 4 KÃÂesÃÂ¥.demokr.unie-ÃÂs.str.lid. 15 Uhlíková Jana Bc. 33 KDU-ÃÂSL BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 1 MacháàTomáá 37 KSÃÂM BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 2 Vávra Michal 21 KSÃÂM KSÃÂM 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 3 Míáková Hana Mgr. 62 KSÃÂM BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 4 Fejtl ZbynÃÂk 35 KSÃÂM KSÃÂM 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 5 Godþo Rudolf 59 KSÃÂM KSÃÂM 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 6 àpetlík Lumír 21 KSÃÂM KSÃÂM 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 7 Koleáová Zuzana 39 KSÃÂM BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 8 Míáek Václav 67 KSÃÂM KSÃÂM 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 9 OndrejiÃÂka Miroslav 67 KSÃÂM KSÃÂM 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 10 Turek Václav 71 KSÃÂM KSÃÂM 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 11 Rozkotová VÃÂra 60 KSÃÂM BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 12 KarÃÂáková Petra 35 KSÃÂM BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 13 Bazalková Magda 70 KSÃÂM BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 14 Gebauerová Marie 66 KSÃÂM BEZPP 5 Komunistická str.ÃÂech a Moravy 15 Horváth Rudolf 60 KSÃÂM BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 1 RïþiÃÂka Václav Ing. 32 Svobodní Svobodní 6 Strana svobodných obÃÂanï 2 àlapa Pavel Ing. 32 Svobodní Svobodní 6 Strana svobodných obÃÂanï 3 Odl JiÃÂí 49 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 4 Vrba Jaroslav 41 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 5 Schwarz André 34 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 6 Lev Petr 44 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 7 Kubínová Hermína 45 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 8 Jílek Karel 45 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 9 Kuncová Ladislava 41 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 10 Holub Martin 44 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 11 KrejÃÂiÃÂíková Ivana 50 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 12 Rudolský Jakub Ing. 28 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 13 DemÃÂák Jozef 54 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 14 Vaidiáová Ladislava 46 Svobodní BEZPP 6 Strana svobodných obÃÂanï 15 Chlup Ivan 61 Svobodní BEZPP 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 1 Tóth Jan 41 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 2 MlateÃÂek JiÃÂí 31 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 3 KáÃÂerek Pavel 68 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 4 PoláÃÂek Vlastimil 46 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 5 Schwarzová Pavlína 37 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 6 Hejzlarová Jana Ing. 24 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 7 Poleno ZdenÃÂk 34 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 8 Krása Roman 23 HNHRM HNHRM 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 9 ÃÂízová Lenka Bc. 23 HNHRM BEZPP 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 10 Kaminský David 37 HNHRM BEZPP 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 11 Sapouáková Miloslava 66 HNHRM BEZPP 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 12 Pospíáil Libor 36 HNHRM BEZPP 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 13 TÃÂeba Petr 55 HNHRM BEZPP 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 14 àtÃÂÃÂíková Helena 58 HNHRM BEZPP 7 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCàA MÃÂST 15 Schwarzová Marie 67 HNHRM BEZPP 8 Strana zelených 1 Vítek Lubomír Ing. 59 SZ SZ 8 Strana zelených 2 Zima Martin 50 SZ BEZPP 8 Strana zelených 3 Flídrová Silvie Ing. 40 SZ BEZPP 8 Strana zelených 4 KÃÂíþek Pavel Ing. 28 SZ BEZPP 8 Strana zelených 5 Peáek Vlastimil 42 SZ SZ 8 Strana zelených 6 ÃÂíþek Martin Ing. 32 SZ BEZPP 8 Strana zelených 7 Zimová Martina 27 SZ BEZPP 8 Strana zelených 8 Mühlheim Pavel 50 SZ BEZPP 8 Strana zelených 9 Pávek OndÃÂej Ing. 34 SZ BEZPP 8 Strana zelených 10 àoustalová Marie 77 SZ SZ 8 Strana zelených 11 àebesta Jakub 35 SZ BEZPP 8 Strana zelených 12 Burda VojtÃÂch Mgr. 28 SZ BEZPP 8 Strana zelených 13 Ullman Luboá 46 SZ BEZPP 8 Strana zelených 14 Vítek JiÃÂí Bc. 29 SZ BEZPP 8 Strana zelených 15 Stoklasová Jitka Ing. 58 SZ BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 1 Schwarzová Dana 55 ODS ODS 9 ObÃÂanská demokratická strana 2 Kaááák Milan 53 ODS ODS 9 ObÃÂanská demokratická strana 3 Perejda Ladislav 47 ODS ODS 9 ObÃÂanská demokratická strana 4 Schwarz André 62 ODS ODS 9 ObÃÂanská demokratická strana 5 David Josef 62 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 6 Valvoda Jakub 24 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 7 Pichlík Frantiáek 67 ODS ODS 9 ObÃÂanská demokratická strana 8 àlajsna Radek 48 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 9 PelecháàTomáá 29 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 10 Pech Marek 37 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 11 Machek Jan 80 ODS ODS 9 ObÃÂanská demokratická strana 12 Karas Dalibor 61 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 13 Valvodová Jitka 43 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 14 StÃÂelec JindÃÂich 24 ODS BEZPP 9 ObÃÂanská demokratická strana 15 Machková Olga 78 ODS ODS 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 1 Cingroá àtÃÂpán 37 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 2 Urbánek Martin 38 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 3 Princová Martina 30 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 4 ýáÃÂková Lenka 42 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 5 PÃÂenosil JiÃÂí 33 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 6 HorÃÂák Milan 43 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 7 Sulek Pavel 46 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 8 ýáÃÂková Veronika 22 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 9 Hammerschmiedová Eva 25 ÃÂSSD BEZPP 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 10 Vocelka Milan 58 ÃÂSSD BEZPP 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 11 LucoviàAnton 68 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 12 Cingroá Stanislav 66 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 13 LucoviÃÂová Alena 65 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 14 Sulková Leona 42 ÃÂSSD ÃÂSSD 10 ÃÂeská str.sociálnàdemokrat. 15 HorÃÂáková Kristýna 37 ÃÂSSD BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 1 Benda Vladimír Ing. 59 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 2 Radimerská Ilona Ing. 58 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 3 KrajÃÂáková Alena Ing. 42 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 4 NÃÂmcová Ivana Ing. 50 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 5 Strachota Antonín Ing. 73 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 6 Jan Silvestr 60 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 7 Stöhrová Monika 46 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 8 Bendová Anna 58 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 9 Zuþo àtefan Ing. 50 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 10 Sedmák René Ing. 50 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 11 Janová Ivana 54 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 12 Kobinger Petr 49 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 13 Radimerský Petr 50 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 14 àilha Václav 66 SN BEZPP 11 "Sdruþení nestraníkï" 15 àtÃÂchová Martina 43 SN BEZPP http://prozivot.com/index.php?stranka=39 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 www.kscmnejdek.zacit.cz http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 www.stranaprav.cz http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET Z dïvodu vÃÂtáí pÃÂehlednosti budeme v odkazu "Politické strany" umisÃÂ¥ovat politické programy jednotlivých kandidátek pro volby do Zastupitelstva mÃÂsta Nejdku v roce 2014. Pokud má nÃÂkterá kandidující strana i webové stránky, bude na nàuveden odkaz. http://prozivot.com/index.php?stranka=39 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 nejdeckaopozice.cz http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 --- http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET àkolní rok 2014-15 jsme tentokrát odstartovali jiþ v záÃÂí s filmem spojeným s letoáním tématem letního tábora - Ben Hurem. V minulém roÃÂníku jsme nestihli poslední dubnové setkání, takþe ani neprobÃÂhlo obvyklé vyhodnocení nejvydaÃÂenÃÂjáího veÃÂera. Proto jsme teàv záÃÂí provedli rychlo prïzkum a to jen nej snímku. Vyhrál to film - musím ÃÂíci, þe naprosto jednoznaÃÂnà- s názvem Boj o Jeruzalém. SouÃÂástí veÃÂera bylo téþ povídání a promítání diákï ze souÃÂasného Izraele oÃÂima Lucky P. Byl to uþ druhý páteÃÂní veÃÂer s tématikou Izraele, kterou se budeme jeátànÃÂjakou dobu vÃÂnovat. První páteÃÂní veÃÂer s tímto tématem probÃÂhl v únoru, kdy jsme mezi sebou mÃÂli lingvistku a rozebírali jsme náá západní svÃÂt, svÃÂt judaismu a svÃÂt islámu. S tématem Izraele byl spojen i tábor a záÃÂijové promítání. V ÃÂíjnu nás ÃÂeká beseda o holocaustu a v listopadu na stejné téma i film. Uvidíme, jestli se k tomuto tématu jeátàvrátíme v nÃÂkterém budoucím páteÃÂním veÃÂeru. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 web.svobodni.cz http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 www.kdunejdek.cz http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 --- http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 --- http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 --- http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 nejdek.anobudelip.cz http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET Kdo se zúÃÂastnil páteÃÂního vyprávÃÂní pana Tomana Broda, pamÃÂtníka holocaustu, jistàmi dá za pravdu, þe to byl silný záþitek. Níþe pÃÂikládáme ÃÂlánek z Mladé fronty Dnes (po kliknutí na obrázek se zvÃÂtáí). http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:34 CET VOLEBNàPLAKÃÂTEK 2014 --- http://prozivot.com/index.php?stranka=5000008 Thu, 01 Jan 1970 01:33:35 CET V pátém roÃÂníku páteÃÂních veÃÂerï jsme vidÃÂli celkem sedm filmï, o nichþ aà jejich tématu jsme následnàdiskutovali. Z mého pohledu byl letoání rok vïbec nejvíce vydaÃÂený právàv následných diskuzích. Které snímky to byly a které se tedy ucházejí - ováem spolu s mimoÃÂádným veÃÂerem - o Vaáe nejvyááí sympatie? záÃÂíàà Ben Hur ÃÂíjenàà Dlouhá cesta listopad mimoÃÂádný páteÃÂní veÃÂer s hostem Tomanem Brodem listopadàà ÃÂáblova ÃÂísla prosinecàà Truman show ledenàà Mise únoràà Já, robot bÃÂezenàà Dvanáct Dubnový páteÃÂní veÃÂer nakonec nevyáel, jak byl plánován, totiþ s krátkými filmy a pÃÂespávaÃÂkou. Snad tedy v záÃÂí pÃÂíátího ák. roku à Pro mne velmi neÃÂekané vítÃÂzství - na 1. místàse umístil film Ben Hur. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:35 CET àestý roÃÂník se od pÃÂedchozích roÃÂníkï liáil. Jednak tím, þe "stará garda" dorosÃ¥ákï a mládeþníkï pomalu vymizela tím, þe se rozprchli po svÃÂtàa v Nejdku uþ nepobývali, jednak tím, þe jsme se rozhodli vyuþívat vlastních prostor a nezatÃÂþovat zbyteÃÂnàveÃÂejný prostor mÃÂstské kinokavárny. Odrazilo se to i v poÃÂtu hlasï pÃÂi hlasování. Bylo jich ménÃÂ. Do nových prostor si zatím nenaálo cestu více dÃÂíve bÃÂþných návátÃÂvníkï. Novàjsme zavedli vyhodnocování plakátkï, které pro kaþdý páteÃÂní veÃÂer nÃÂkdo pÃÂipraví. záÃÂíàà Vlasy ÃÂíjenàà Pán much listopadàà Gándhí prosinecàà 42 ledenàà Hotel Rwanda (veÃÂer pÃÂipravily studentky vyááí odborné ákoly v rámci semestrálního projektu) únoràà SvÃÂdek bÃÂezenàà My dÃÂti ze stanice ZOO (veÃÂer s kÃÂeslem pro hosta - o svém þivotàvyprávÃÂl bývalý narkoman) dubenààà Paralelní svÃÂty (páteÃÂní veÃÂer pÃÂipravil jeden z mládeþníkï, coþ bylo moc fajn) àObdobnàjako v minulém roce, i tento rok mne vítÃÂz pÃÂekvapil - byl jím film Gándhí. Jako nejhezÃÂí plakátek byl vyhodnocen plakátek k filmu 42. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:37 CET à à Nechvalnàznámé 11. záÃÂí 2001... àok pro celý západní svÃÂt, oslavy v mnohých muslimských spoleÃÂenstvích po celém svÃÂtÃÂ. Jaký byl pÃÂipravený osud pro letadlo ÃÂ. 93? Proàto dopadlo jinak, neþ jak zamýáleli terosristé? Na to s spolu podíváme spolus hostem páteÃÂního veÃÂera, Stanislavem Vojtíákem, profesionálním pilotem velkých dopravních letadel. VeÃÂer bude pÃÂíleþitostí se vïbec více dozvÃÂdÃÂt, jak se ÃÂlovÃÂk mïþe dostat aþ k takovéto profesi a jaké to je "lítat v oblacích". à Kdy: pátek 24. února 2017 ÃÂas: 17,30 h Kde: !!! Spolkový dïm (sídlo klubu Remix), U Jeslí 565, 2. patro budovy DoporuÃÂeno od 12 let. Film je v ÃÂeském znÃÂní. Trailer v anglickém znÃÂní je k nahlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=Vk2bbLfyA4A à VSTUP ZDARMA à àChcete se podÃÂlit s ostatními? Pak vemte s sebou nÃÂjaké dobrïtky, pÃÂípadnàpití (nealkoholické, samozÃÂejmà) à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:37 CET Události kolem ukÃÂiþování Jeþíáe opakovanàpodnÃÂcují umÃÂlce ke ztvárnÃÂní rïzných pÃÂíbÃÂhï. V tomto nedávno natoÃÂeném snímku je pÃÂíbÃÂh ukÃÂiþování a následných událostí vypravÃÂn z pozice ÃÂímského vojáka. Film nápadnàpÃÂipomíná knihu slavného romanopisce Mika Waltariho - Jeho království. Blíþí se Velikonoce - ÃÂas, kdy se to váechno událo. Proto si tento snímek spoleÃÂnàpustíme. Kde: Spolkový dïm, U Jeslí 565, 2. patro Kdy: pátek 24. bÃÂezna 2017 od 17,30 h à Film je v ÃÂeském znÃÂní. à Ukázka v anglickém znÃÂní se slovenskými titulky: https://www.youtube.com/watch?v=xwxDVYF3DJo http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:37 CET à V posledním veÃÂeru tohoto ákolního roku nebude film s myálenkou, jak to obvykle bývá. Bude to film nefilm - nahlédnutí do svÃÂta hmyzu na jedné louce po jeden den... Celý film nás budou provázet zvuky a hudba - slov bude ménàneþ áafránu. protoþe se nejedná o populárnànauÃÂný film se spoustou informací, ale prostàjen o kukátko do svÃÂta, ve kterém to þije jako v naáem, jen unikající naáemu zraku... Takþe, koho nebude bavit koukat 1,5 h na malá zvíÃÂátka, tak zvaþte. Kaþdopádnà- protoþe je to poslední veÃÂer - budeme spoleÃÂnàvyhodnocovat nejlepáí páteÃÂní veÃÂer 8. roÃÂníku páteÃÂních veÃÂerï a téþ budeme vyhodnocovat nejpodaÃÂenÃÂjáí plakátek. Takþe pÃÂijÃÂte pobýt, popovídat, nÃÂco pojít, zasmát se... à Kde: Spolkový dïm, U Jeslí 565, 2. patro Kdy: pátek 28. dubna 2017 od 17,30 h à Film je témÃÂàbeze slov, ale tÃÂch pár, které zazní, jsou ve francouátinàs ÃÂeskými titulky. à Ukázka (francouzské znÃÂní): Microcosmoc à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:37 CET Sedmý roÃÂník mÃÂl nÃÂkolik nároÃÂnÃÂjáích filmï. Nádhernàse to odrazilo jak ve sloþení návátÃÂvníkï, tak i v poÃÂtu. Na nároÃÂnÃÂjáí filmy spíáe pÃÂiáli dospÃÂláci, jinak tradiÃÂnàpÃÂevládali dorosÃ¥áci. à PoÃÂet lidí, kteÃÂí pÃÂicházejí, se stabilizoval, ale místa by jeátànÃÂjaká volná byla :-) Na prostory Spolkového klubu se pomalu pÃÂivyká jako na "náá" prostor. àzáÃÂíàà Divergence àÃÂíjenàà Operace Blesk àlistopadàà Lovec drakï àprosinecàà Muþ bez tváÃÂe àledenàààExperiment àúnoràà Let ÃÂíslo 93 (veÃÂer s kÃÂeslem pro hosta - o létání s velkými letadly vyprávÃÂl dlouholetý pilotní kapitán Stanislav Vojtíáek) àbÃÂezenàààVe jménu Krista àdubenààààMikrokosmos à àLetos se v prïbÃÂþném zjiáÃÂ¥ování nej snímku ukazovalo, þe souboj o první místo svedou dva snímky. Opravdu byly filmy Lovec drakï a Ve jménu Krista ve znaÃÂném náskoku oproti ostatním, z nichþ nakonec pÃÂeci jen zvítÃÂzil film Lovec drakï. Mimochodem stejnojmenná kniha je jeátào úroveàsilnÃÂjáí, takþe vÃÂele doporuÃÂuji pÃÂeÃÂíst. à NejhezÃÂím plakátkem byl vyhodnocen plakátek k filmu . http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:37 CET à Tento páteÃÂní veÃÂer trochu lehÃÂí téma neþ poslednÃÂ. Mrkneme na film Nerve - hra o þivot, a pak se o tom pobavíme pÃÂi nÃÂjaké dobrotÃÂ. Na první pohled je to obyÃÂejnàhloupouÃÂký film pro zabití dvou hodin, ale pozor, je to nÃÂco víc. A to ÃÂeÃÂí mladých lidí. ;-) Film je v ÃÂeském znÃÂní. Praktická poznámka: u vstupu do Spolkového domu jsou zvonky. ZvoÃÂte na ten první zvonek shora (Kompas Nejdek) a my vám otevÃÂeme. Ukázka filmu (anglicky s ÃÂeskými titulky): https://www.youtube.com/watch?v=AX1BTiHzq-I http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:37 CET PáteÃÂní veÃÂer pÃÂinááí po deláí dobàváleÃÂnou tématiku. Tentokrát pÃÂímo z bojiátÃÂ. Pro slabáí povahy to úplnàvhodný snímek asi nebude. Má ale pár zajímavostí: kromàtoho, þe byl natoÃÂen podle skuteÃÂné události, tak hlavní hrdina jde do války s rozhodnutím nevzít zbraàdo ruky. Dobytí jednoho z japonských ostrïvkï bylo strategickým vítÃÂzstvím USA pro snahu dobít celé Japonsko. ýe si kapitulaci nakonec vynutili jinak, asi víte... Reþisérem je Mel Gibson, známý pÃÂedeváím filmem UmuÃÂení Krista. Zde ukázka (v angliÃÂtinÃÂ): https://www.youtube.com/watch?v=s2-1hz1juBI http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET à PÃÂíbÃÂh stÃÂedoákolské americké mládeþe. Pro hlavního hrdinu se zmÃÂní smÃÂr jeho þivota poté, kdy jeden jeho kamarád spáchá sebevraþdu... Film je v anglickém znÃÂní s ÃÂeskými titulky Ukázka filmu: https://www.youtube.com/watch?v=PrMHpDZXTuA http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET Film z roku 2003 popisuje události velkých promÃÂn v církvi.à V té církvi, která je tak snadným terÃÂem kritiky. A to právem. V následné diskuzi k filmu si pak povíme, co vlastnàcírkev je (má být) a jak se v tom váem vlastnàvyznat, aby ÃÂlovÃÂk nemusel ani váechno shodit do stoupy, ani obhajovat (neobhajitelné).àààààààààààààààààààààààààààààààà http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET à Uþ dlouho jsem se chystal uspoÃÂádat páteÃÂní veÃÂer s krátkými filmy. Tak koneÃÂnàna nàdoálo... NÃÂkteré budou na pohodu, nÃÂkteré budou chtít sdÃÂlit silnou myálenku. NÃÂkteré budou animované, jiné hrané. Snímek Cirkus Butterfly jsme uþ pÃÂed 6 lety pouátÃÂli. Budeme si tedy více povídat na rzïzná témata. Bude to jiné neþ obvykle. Tak snad vás t oneodradí, ale naopak. :-) http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET Termín: stÃÂeda 4. aþ sobota 7. ÃÂervence 2018 Odjezd: Chrást u PlznÃÂ, táboÃÂiátàDolanský mostà 10 h Cíl: Roztoky sloþení výpravy: 6 místný raftàà J.&P.T., D.à., V.&M.Z.6 místný raftàà H.6 místný raftà S.Pozn.: pumpy na raft budou 2. 5 x kanoe Kaþdý dostane 1 barel, vestu a pádlo. DoporuÃÂuji mít s sebou na cestu jednu vodáckou mapu do posádky. Elektronická verze napÃÂ. na www.vodackanavigace.cz à PÃÂedpokládaný itineráàplavby (celkem 50 km): stÃÂedaàà Chrást u Plznà- Planá (12,5 km) ÃÂtvrtekàà Planá - táboÃÂiátàNa rybárnà(14,7 km) pátekàà táboÃÂiátàNa rybárnÃÂ- táboÃÂiátàu PotïÃÂkï (8,7 km) sobotaàà táboÃÂiátàu PotïÃÂkï - Ahoj Skryje (13,5 km) Kromàjízdy na plavidlech se pÃÂedpokládají pÃÂáí výlety na zajímavá turistická místa, napÃÂ. hrady, zÃÂíceniny, pÃÂírodní zajímavosti (Skryjská jezírka). à VaÃÂení - skupiny zvlááÃÂ¥. Na ÃÂadàtáboÃÂiáÃÂ¥ bude moþné si na jídlo zajít (bývají pÃÂedraþená). Za dobrého poÃÂasí a pÃÂístupu k palivovému dÃÂevu budeme mít ohníÃÂek, ale doporuÃÂuji mít s sebou plynový vaÃÂiÃÂ. Ubytování - ve vlastních stanech. Co urÃÂitàvzít s sebou: stan spacák karimatku pláátÃÂnku (odolnou!!!, aby se s ní dalo pádlovat) boty do vody boty do sucha lano pro uvázání plavidla molitan (obzvláátàdo kánoí) na omývání plavidla nebo vysuáování dna nïþ baterku (nejlépe ÃÂelovku) kotlík eáus plavky krém na opalování pokrývku na hlavu kvïli úpalu lékárniÃÂku DoporuÃÂujeme pÃÂibalit: plynový vaÃÂiàfoÃ¥ák Bibli nÃÂjaké sportovní náÃÂiní pro pobyt na souái http://prozivot.com/index.php?stranka=35 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET Na zaÃÂátku ákolního roku se tentokrát nevydáme po stopách táborového tématu (Pán prstenï), ale zatouláme se aþ do vzdáleného Vietnamu, kde Lenka Novotná, jako lektorka angliÃÂtiny, strávila celý rok. Bude nám vyprávÃÂt o svých záþitcích a pÃÂitom si budeme promítat fotky. à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET Víte, kdo byla Pocahontas? No, tak pravdÃÂpodobnàti, kteÃÂí s námi byli letos na táboÃÂe, budou pÃÂinejmenáím tuáit. A pokud nevíte, nevadí. Byla to indiánská princezna, skuteÃÂná historická postava z pÃÂelomu 16. a 17. století. Já o ní vím, protoþe jsou o ní napsané minimálnàdvàknihy. S jednou se mïþete seznámit na tÃÂchto stránkách. O jejím þivotním pÃÂíbÃÂhu si budeme podrobnÃÂji povídat na páteÃÂním veÃÂeru, ale jistànic zásadního neprozradím, kdyþ ÃÂeknu, þe v tomto historickém filmu budeme pÃÂedeváím svÃÂdky váánivé lásky mezi jí, Pocahontas, a anglickým osadníkem Johnem Smithem. John S. patÃÂil mezi do posádky anglické lodÃÂ, které se podaÃÂilo zaloþit jednu z prvních anglických osad v Severní Americe - v Novém svÃÂtÃÂ... à Kde: Spolkový dïm, U Jeslí 565, 2. patro Kdy: pátek 15. záÃÂí 2017 od 17,30 h à à à Ukázka (anglické znÃÂní): trailer filmu Nový svÃÂt http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET Minulý mÃÂsíc jsme mÃÂli fotky z Vietnamu, þádný fil. TeàpÃÂistoupíme k filmu, který ukazuje na boj o pÃÂeþití moderního ÃÂlovÃÂka v primitivních podmínkách. A nÃÂco nám z toho vyleze za pouÃÂení :-))). Trailer (anglicky): https://www.youtube.com/watch?v=rRgL1pW9sc8 http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET Film byl natoÃÂen podle knihy, která vyála i v ÃÂeátinÃÂ. ÃÂeáí vztah vÃÂtáiny k nÃÂkomu, kdo se vymyká. A tak je zajímavé odívat, jak se vzorce chování vlastnàstále opakují... Film je v ÃÂeském znÃÂní a mohou na nÃÂj pÃÂijít i dÃÂti od 10 let. Jako obvykle ve Spolkovém domàv Nejdku, od 17,30 h. à Ukázka (anglicky s ÃÂeskými titulky): https://www.csfd.cz/film/466388-ne-obycejny-kluk/videa/ http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:38 CET A máme tu Vánoce! A co si takhle nadÃÂlit tÃÂeba ZOO? Podíváme se spolu na úsmÃÂvný pohodový pÃÂíbÃÂh, který je údajnàpodle skuteÃÂné události. A k tomu nÃÂjakou dobrotu s pÃÂekvapením! http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET àPoslední páteÃÂní veÃÂer ákolního roku 2017-18! A na závÃÂr pecka! Starýho chlapa vidíte - no , tak to je hlavní postava. To auto znaÃÂky Gran torino vidíte také. Hmm, ale o ÃÂem je pÃÂíbÃÂh, neÃÂeknu. PÃÂijÃÂte a podíváme se spoleÃÂnÃÂ. ;-) Trailer: https://www.csfd.cz/film/240479-gran-torino/videa/ Film je v ÃÂeském znÃÂní. Po filmu jako vþdy, bude následovat beseda. V pátek budeme hodnotit nejpodaÃÂenÃÂjáí páteÃÂní veÃÂer tohoto ákolního roku a zvolíme nejpodaÃÂenÃÂjáí plakátek. Tak pÃÂijÃÂte! à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET Lednový páteÃÂní veÃÂer v únoru??? To je jako vtip? Ne, není, jen to tak zkrítka vyálo. Protoþe dïleþitÃÂjáí bylo mít hosty, které v pátek budeme moci uvítat, neþ za kaþdou cenu drþet naplánovaný termín páteÃÂního veÃÂera. Hosty veÃÂera budou pÃÂátelé z Nepálu, které jsme mohli poznat uþ na naáem letním dÃÂtském táboÃÂe. Jsou to milí, pÃÂátelátí lidé, ale jak se vlastnàjim vede u nás? Jsou u nás v ÃÂesku, potaþmo v Nejdku, spokojení? Jaká je jejich kultura a zvyky a jak hodnàse odliáují od tÃÂch naáich? O tom váem si budeme povídat po shlédnutí filmu, který sice nemá nic spoleÃÂného s Nepálem, ale který popisuje pÃÂíbÃÂhy lidí, kteÃÂí také pÃÂiáli do odliáného kulturního prostÃÂedí. Ukázka filmu: https://www.csfd.cz/film/375808-cena-svobody/videa/ à Film bude promítán v ÃÂeském znÃÂní s anglickými titulky. à Protoþe po filmu bude beseda s pÃÂáteli z Nepálu, poÃÂítejte s tím, þe to bude deláí. :-) http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET Odhalování tajemství þivota - dokumentární film zastáncï teorie Inteligentního designu. Máme co doÃÂinÃÂní s dokumentem, který se snaþí poukázat na zvláátnosti Darwinovàteorii. Dokumet tedy vnímejte jako pÃÂíspÃÂvek k diskuzi "stvoÃÂitelské dílo nebo samovolný vznik þivota?" Film je v ÃÂeském znÃÂní. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET à Termín: pátek 7. ÃÂervna - nedÃÂle 9. ÃÂervna 2019 (prodlouþený víkend) Odjezd: Loket 10 hCíl: Klááterec nad OhÃÂí DoporuÃÂuji mít s sebou na cestu jednu vodáckou mapu do posádky. Elektronická verze napÃÂ. na www.vodackanavigace.cz à PÃÂedpokládaný itineráàplavby (celkem 56,5 km): pátekàààà Loket (táboÃÂiátàDronte, t.j. na pravém bÃÂehu!) - Hubertus (20 km) sobotaàà Hubertus - Vojkovice (18 km) nedÃÂleàà Vojkovice - Klááterec n/O (18,5 km) à VaÃÂení - skupiny zvlááÃÂ¥. Na ÃÂadàtáboÃÂiáÃÂ¥ bude moþné si na jídlo zajít (bývají pÃÂedraþená). Za dobrého poÃÂasí a pÃÂístupu k palivovému dÃÂevu budeme mít ohníÃÂek, ale doporuÃÂuji mít s sebou plynový vaÃÂiÃÂ. Ubytování - ve vlastních stanech. PÃÂevoz vÃÂcí - auty, tedy stejnàjako v minulém roce. Co urÃÂitàvzít s sebou: stan spacák karimatku pláátÃÂnku (odolnou!!!, aby se s ní dalo pádlovat) boty do vody boty do sucha lano pro uvázání plavidla molitan (obzvláátàdo kánoí) na omývání plavidla nebo vysuáování dna nïþ baterku (nejlépe ÃÂelovku) kotlík eáus plavky krém na opalování pokrývku na hlavu kvïli úpalu lékárniÃÂku DoporuÃÂujeme pÃÂibalit: plynový vaÃÂiàfoÃ¥ák Bibli nÃÂjaké sportovní náÃÂiní pro pobyt na souái http://prozivot.com/index.php?stranka=35 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET Letos vyáel poslední snímek do období þidovsko-kÃÂesÃÂ¥anských svátkï Velikonoc. Proto jsem zvolil "ÃÂistokrevný" kÃÂesÃÂ¥anský film. I pÃÂesto, þe trpí nÃÂkterými stále se opakojícími neávary kÃÂesÃÂ¥anské filmové tvorby, má nÃÂco do sebe a je fajn ho vidÃÂt. Tak se na nÃÂho podíváme, co vy na to? UPOZORNÃÂNÃÂ: film je v anglickém znÃÂní s ÃÂeskými titulky Jako vþdy bude po projekci beseda na téma filmu. Trailer k filmu (pouze anglicky: https://www.youtube.com/watch?v=j2KDj7qxnds à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET Film ýelary byl natoÃÂen podle útlé knihy Jozova Hanule od ÃÂeské spisovatelky, která je známá pÃÂedeváím pod svým pseudonymem KvÃÂta Legátová. Spisovatelka, která zazáÃÂila na ÃÂeské literární scénàaþ ve velmi zralém vÃÂku. Kniha se stala tak úspÃÂánou, þe jí dnes vÃÂtáina stÃÂedních ákol zaÃÂazuje do seznamu literatury k maturitÃÂ. Takþe seznámit se s filmem není pro budoucí maturanty vïbec ztracený ÃÂas. Kromàtoho, þe je to opravdu krásný lidský pÃÂíbÃÂh... à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET NejnároÃÂnÃÂjáí film tohoto ákolního roku. Zároveàfilm podle knihy, která je na stÃÂedních ákolách zaÃÂazována do maturitní ÃÂetby... à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET Osmý roÃÂník byl bez veÃÂera s kÃÂeslem pro hosta. Trochu mi to chybÃÂlo, ale dorosÃ¥ákïm asi ani ne. V tomto roÃÂníku s námi byla naposledy nejvytrvalejáí úÃÂastnice PáteÃÂních veÃÂerï A. B., protoþe pak odeála na vysokou ákolu. PáteÃÂní veÃÂery byly zprestÃÂeny deláími debatami po projekci, coþ bylo super. Ale abyste si nemysleli, jak váichni touþili po debatÃÂ, tak to musím uvést na pravou míru: ti staráí +- mládeþníci debatovali a ti mladáí, +- dorosÃ¥áci (kluci) si brali polátáÃÂky a vïbec váechno mÃÂkké, létající, odcházeli na chodbu a tam po sobàházeli a pÃÂepadávali se ve tmÃÂ... Na poslední, dubnový PáteÃÂní veÃÂer nepÃÂiáli nÃÂkteÃÂí stálí úÃÂastníci, tak se to odrazilo v hodnocení. NicménàvítÃÂz není zase aþ tak pÃÂekvapující... záÃÂíàààNový svÃÂt àÃÂíjenàà Hacksaw Ridge - Zrození hrdiny àlistopadàà Nerve - hra o þivot àprosinecàà To save a life àledenàà Luther àúnoràààJeþíá àbÃÂezenàà krátké filmy (StaÃÂec a moÃÂe, Cirkus Butterfly, Most) àdubenààà Gran Torino à àPodle reakcí to vypadalo, þe by kromàfilmu Zrození hrdiny mohl zabodovat film To save a life, ale ten nakonec nezvítÃÂzil, protoþe o prvenství spolu bojovaly filmy Zrození hrdiny a Gran Torino. ZvítÃÂzil PáteÃÂní veÃÂer s filmem Gran Torino a jako nejhezÃÂí plakát byl vybrán Zrození hrdiny. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET Ahoj, v listopadu se spolu podíváme na film o kÃÂesÃÂ¥anských misionáÃÂích: Na konci svÃÂta (správnàNa konci oátÃÂpu). Je to snímek na základàskuteÃÂných událostí. Za tÃÂch 10 let, co probíhají PáteÃÂní veÃÂery první film, který jsme uþ v minulosti jednou pouátÃÂli. Ováem osazenstvo PáteÃÂních veÃÂerï se jiþ generaÃÂnàzcela obmÃÂnilo, takþe to nikomu jistànebude vadit. A veÃÂer uvítáme hosta. Nebo správnÃÂji: host uvítá nás. protoþe uþ ve SpolkáÃÂi bude. :-) Je to nám mnohým známá a milá Betty, takþe se uþ sám velmi tÃÂáím! Pokud budete chtít s Betty zïstat po promítání a diskuzi, nezapomeÃÂte to oznámit dopÃÂedu rodiÃÂïm. A lze tam i pÃÂespat, ale to si radÃÂji domluvte dopÃÂedu aÃÂ¥ se mnou nebo rovnou s Betty. Ukázka z filmu (anglicky s ÃÂs titulky) Film bude promítnut v ÃÂeském znÃÂní. Po filmu jako obvykle diskuze. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:39 CET NÃÂkolik let pÃÂed shlédnutím filmu jsem ÃÂetl knihu (najdeá jí i ve ÃÂtenáÃÂském deníku proýivot.com), která byla v USA bestsellerem. U nás vyála zÃÂejmàkvïli zaznamenanému úspÃÂchu, ale situace se neopakovala. Aspoào tom nevím. Jedná se o knihu s kÃÂesÃÂ¥anským tématem a to jeátàs obsahem pro kÃÂesÃÂ¥any, no ÃÂeknÃÂme, neotÃÂelým. Ale ne ápatným! Proàbychom to jinak zaÃÂazovali do PáteÃÂních veÃÂerï, þe? Výhodu budou mít ti, kteÃÂí alespoànÃÂco o kÃÂesÃÂ¥anství ví. MinimálnÃÂ, þe Bïh je tÃÂi osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Teàsi moþná ÃÂíkáte, co to bude za pÃÂíáernost, tam teda rozhodnànepïjdu, ale ono to tak hrozné nebude. :-) Je to pÃÂíbÃÂh o bolesti, zklamání, bezmoci, dezorientaci a moþná i touze po pomstÃÂ. Akorát se to váechno stalo kÃÂesÃÂ¥anovi. Tím to dostává silnÃÂjáí grády... Ale více uþ ani muk. ProstàpÃÂijÃÂte! P.S.: film je lepáí neþ kníþka! A to se bÃÂþnànestává. Bodík navrch ;-) Trailer (anglicky s ÃÂeskými titulky): https://www.csfd.cz/film/56065-chatrc/videa/ Film bude promítnut v ÃÂeském znÃÂní. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:40 CET V mÃÂsíci lednu máte moþnost se zúÃÂastnit netypického PáteÃÂního veÃÂera. Nebudeme totiþ promítat hraný film. Budeme si pouátÃÂt nÃÂkolik pÃÂednááek z svÃÂtoznámého poÃÂadu TED Talk. A jaká témata nás ÃÂekají? Tak napÃÂíklad zátÃÂþ mladé generace skrze sociální sítÃÂ. Kvalita þivota. Zájem o druhé. A daláí a daláí. Vy sami si budete moci z nÃÂkterých vybrat. PÃÂednááky budou v angliÃÂtinàs ÃÂeskými titulky. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:40 CET VZHLEDEM K UZAVÃÂENàSPOLKOVÃÂHO DOMU SE MÃÂNàMÃÂSTO KONÃÂNÃÂ. SEJDEME SE VE SBOROVÃÂM DOMÃÂ, UL. àVERMOVA 505. AKCE NEBUDE PÃÂEVYàOVAT 20 OSOB. à Film PÃÂeþít byl jedním z tÃÂch filmï, na které jsem myslel, kdyþ jsem pÃÂed 10 lety zaÃÂal PáeÃÂní veÃÂery v Nejdku poÃÂádat. A doálo na nÃÂj aþ letos... Màtehdy oslovil hodnÃÂ. Film je v ÃÂeském znÃÂní. Trailer (anglicky): https://www.youtube.com/watch?v=si12yPyTnSs http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:40 CET PáteÃÂní veÃÂery 2018-19 pro mne zïstanou ve vzpomínkách kvïli veÃÂeru vítÃÂzného snímku. Nejprve, které filmy jsme vidÃÂli a následnàsi o nich povídali: záÃÂíàà Obrázky z Vietnamu (cestopisná pÃÂednááka Lenky N.)ÃÂíjenàà TroseÃÂník listopadàà (Ne)obyÃÂejný kluk prosinecàà Koupili jsme ZOO ledenàà Cena svobody (páteÃÂní veÃÂer s hosty) únoràà Odkrývání tajemství þivota bÃÂezenàà Zelená míle dubenààà God's not dead àVïbec poprvé jsme zaÃÂadili cestopisné povídání. A bylo to dobÃÂe, veÃÂer byl super! Nicménàtento veÃÂer nezvítÃÂzil, protoþe dorosÃ¥áci mÃÂli zato, þe to bude nuda, tak ani nepÃÂiáli. JednoznaÃÂnàpÃÂevládli dospÃÂláci, kteÃÂí pak ale nehodnotili celý roÃÂník. Trochu jsem ÃÂekal, þe zvítÃÂzí Zelená míle. Ováem velkým pÃÂekvapením byl film Cena svobody, který jednoznaÃÂnàzvítÃÂzil a který byl nádherný i pÃÂítomností pÃÂátel z Nepálu. A jaký plakátek zvítÃÂzil? V pÃÂípravàplakátkï se stÃÂídám s Dominikem, ale aÃÂ¥ se snaþím, jak se snaþím, obvykle vyhrává jeho plakátek. Ne jinak tomu bylo i v tomto ákolním roce, kdyþ zvítÃÂzil plakátek k filmuàZelená míle. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:40 CET 10. roÃÂník? Tak to by mÃÂla být pecka! A byla. V podobàpandemie covid-19... Ale od zaÃÂátku: v záÃÂí jsem termín propásnul, takþe jsme se poprvé seáli aþ v ÃÂíjnu. Nasadil jsem hned vysokou laÃÂ¥ku a maturanti rovnou mohli vidÃÂt snímek, jehoþ kniþní pÃÂedloha je zaÃÂazována mezi maturitní ÃÂetbu. Zvláátností (tou plánovanou) byl veÃÂer vÃÂnovaný pÃÂednáákám z TEDu. A pak pÃÂiáel covid a s ním zákaz scházení se a uzavÃÂení Spolkového dpomu, kde PáteÃÂní veÃÂery probíhají... Jakmile se trochu uvolnila situace, rychle jsme jeátàmimo ohlaáované termíny stihli jeden veÃÂer a mohli jsme roÃÂník zakonÃÂit hodnocením. àNejprve, které filmy jsme vidÃÂli a následnàsi o nich povídali: ÃÂíjenàà ýelary listopadàà Na konci svÃÂta prosinecàà Chatràledenàà TED talk únoràà Obchodník se smrtí bÃÂezenàà PÃÂeþít dubenààà --- (covid-19)kvÃÂten (mimoÃÂádný termín)àà Dobrý roÃÂník àMimo termíny PáteÃÂních veÃÂerï jsme mÃÂli daláí cestopisné povídání, tentokrát z ÃÂíny. Letos jsem þhavého kandidáta na vítÃÂzný snímek, potaþmo veÃÂer, nemÃÂl, malinko jsem oÃÂekával, þe by mohl zabodovat film ChatrÃÂ. Dojem urÃÂitàudÃÂlal a bylo se o ÃÂem následnàbavit, ale pÃÂeci jen zvítÃÂzil jiný snímek - PÃÂeþít. Nejen, þe se líbil vlastní film, ale výborná byla i diskuze, která se protáhla hluboko do veÃÂera. Tento film jsem mÃÂl pÃÂipravený uþ nÃÂkoli klet, ale vþdy jsem se lekl, þe by na diváky z ÃÂad mladých mohl být moc drsný... Z plakátkï zvítÃÂzil Na konci svÃÂta. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:40 CET Koronavirus se skloÃÂuje ve váech pádech. Zda oprávnÃÂnànebo ne, nechám na odbornících, ale jedno je jisté - letoání rok je jiný neþ obvykle. A podepsalo se to i na PáteÃÂních veÃÂerech, které obvykle konÃÂí v dubnu. Tak letos duben moþný nebyl a máme moþnost ukonÃÂit letoání roÃÂník aþ v kvÃÂtnu. A jeátàv pondÃÂlí, aby to bylo praátÃÂnÃÂjáí. Film Dobrý roÃÂník je vlastnàtak trochu vymykající se filmïm s myálenkou. Z tohoto filmu si klidnàmïþe divák odnést toliko pohodiÃÂku, hezké zábÃÂry z Provence a pÃÂíjemnou hudbu. PÃÂesto je tam nÃÂco, na co bych rád upozornil. Ne teàa tady, ale po filmu v rámci diskuze... http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:40 CET Hlas volajícího:"PÃÂipravte na pouáti cestu Hospodinu!Vyrovnejte na pustinàsilnici pro naáeho Boha!"(úryvek z Bible, kniha Izajáá) V roce 1993, tedy v mých 23 letech jsem uÃÂinil závaþné rozhodnutí: stal jsem se kÃÂesÃÂ¥anem. V mém þivotàto zmÃÂnilo spoustu vÃÂcí a jen pomyálení, þe bych zase þil, jak jsem þil tehdy, mne naplÃÂuje nepÃÂíjemnými pocity. UvÃÂÃÂit v Boha ale není jednorázový akt, po kterém nic nenásleduje (i kdyþ i takové pÃÂípady lze kolem sebe vidÃÂt): je to jako projít dveÃÂmi do nÃÂÃÂeho nového, co zaÃÂínáme objevovat a osvojovat si. Kdyþ skonÃÂilo období, ve kterém jsem si naplno uþíval váech tÃÂch úþasných novostí, pÃÂijal jsem, þe smyslem není si jen uþívat po zbytek þivota, ale z té radosti dát i nÃÂco druhým. Koneckoncï to dobÃÂe známe i z bÃÂþného þivota: dÃÂti nechodí do ákoly aby nabíraly a pak nic, ale aby jednoho dne zaÃÂaly dávat druhým, mít podíl ve spoleÃÂnosti. Podobné je to i s radostnou zprávou, které jsem uvÃÂÃÂil. Mám jí a je mi radostí a svÃÂtlem do dnï povedených i tÃÂþkých, ale nechci si jí nechávat jen pro sebe. Verá, který je uvedený na zaÃÂátku charakterizuje asi to, co cítím. Co jsem v þivotàvírou v Krista získal, rád v rïzných formách nabízím dál. à http://prozivot.com/index.php?stranka=26 Thu, 01 Jan 1970 01:33:40 CET Film Milionáàz chatrÃÂe jsem pouátÃÂl uþ ve ákolním roce 2011-12, tedy pÃÂed 9 lety... To se sloþení návátÃÂvníkï zcela generaÃÂnàobmÃÂnilo. SvÃÂt, který film popisuje, je stále. Nám je sice vzdálen, ale nejsou nám vzdáleny principy, které se tam projevují. A navíc je to povedený film, akþe proàs ním neseznámit daláí generaci "páteÃÂníkï"... http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:41 CET Milí návátÃÂvníci stránek proýivot: v této sekci se budeme snaþit dávat tipy na knihy, které nás, kÃÂesÃÂ¥any, oslovily, a které doporuÃÂujeme vaáí pozornosti. Jaromír: pokud mám sdílet svojí osobní motivaci pro tento ÃÂtenáÃÂský deník, tak se musím v myálenkách vrátit do období, kdy jsem ve svých 23 letech uvÃÂÃÂil v Boha. Velmi rád jsem ÃÂetl a poslouchal muziku (jako mnoho daláích mých vrstevníkï). Kdyþ jsem uvÃÂÃÂil v Boha, mÃÂl jsem velkou touhu pÃÂednostnàÃÂíst knihy, ve kterých se ÃÂeáil Bïh, nebo ve kterých vystupovali kÃÂesÃÂ¥ané. Hodiny a hodiny jsem trávil po veÃÂejných knihovnách a rïznými zpïsoby se snaþil objevit kniþní tituly, které by odpovídaly tomuto mému novému zájmu. Nyní, kdyþ uþ jsem leccos objevil, chtÃÂl bych to pÃÂípadným zájemcïm o knihy (pÃÂeváþnàz oblasti beletrie) usnadnit. Pokud tu budete nÃÂjakou knihu postrádat, budeme rádi, kdyþ nám napíáete. UrÃÂitànás potÃÂáí a povzbudí, pokud nám napíáete i v pÃÂípadÃÂ, kdy na základàtohoto ÃÂtenáÃÂského deníku nÃÂjakou knihu pÃÂeÃÂtete a budete za to rádi. Na konci ÃÂlánku ke knize se budeme snaþit dávat informaci, zda si tuto knihu mïþete zapïjÃÂit v MÃÂstské knihovnàNejdek a Krajské knihovnàv Karlových Varech. NovàzaÃÂazujeme i odkazy do kniþní internetové databáze www.databazeknih.cz Jste z Nejdku a okolí, chodíte do mÃÂstské knihovny v Nejdku a chtÃÂli byste si pïjÃÂovat knihy s kÃÂesÃÂ¥anskou tématikou? Poradím, jak je snadno najdete. V on-line katalogu knihovny napiáte do ÃÂádku KlíÃÂové slovo zaÃÂíná: slovo "kÃÂesÃÂ¥anství". A pak uþ staÃÂí jen vybírat a ÃÂíst! ;-) Za tým pÃÂispÃÂvovatelï Jaromír http://prozivot.com/index.php?stranka=37 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET ... aneb výnosný podnikatelský zámÃÂr... Jde pouze o to mít zámÃÂr? Kde jsou hranice toho, co se mïþe? Film podle skuteÃÂné události Trailer (v angliÃÂtinàs ÃÂeskými titulky): https://www.youtube.com/watch?v=8QFuqd1i5uo http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET Jak vidno, minulý roÃÂník byl velmi jednoduchý - covid nás pÃÂikoval k domovïm, takþe jsme stihli jen jeden snímek.Jak to bude v letoáním roÃÂníku?No, úplnàto nevím, ale zaÃÂneme a uvidíme, jestli to bude mít deláí trvání neþ minulý rok. ZaÃÂínáme filmem, který ve 4. roÃÂníku, tedy v letech 2013-14, zvítÃÂzil. V záÃÂí nejradÃÂji pouátím film, který pÃÂipomíná téma letního tábora, ale tentokrát to nebylo moþné. Na téma vÃÂrozvÃÂstï Konstantina a MetodÃÂje neexistuje kvalitní filmové zpracování. O ÃÂem je film Boj o Jeruzalém? O vzniku státu Jeruzalém pár let po ukonÃÂení 2. svÃÂtové války. O naplnÃÂní proroctví Bible, þe se to jednoho dne stane. Takþe: budu se tÃÂáit na váechny, kdo zavítají! A kdo to jeátànezná, tak po kaþdém promítání si dáme krátkou pauziÃÂku, aby mohli odejít ti, kteÃÂí z jakéhokoli dïvodu nemohou být na besedu, a pak si spolu o filmu a tématech z nÃÂho vyplývajících povídáme. Obvykle si k tomu dáváme nÃÂjakou mÃÂamku, takþe bude moc prima, pokud i vy budete moci nÃÂco na zub pÃÂinést. Ne, není to povinnost, ale o to víc budeme moci spoleÃÂnàmlsat! :-) Do kdy asi celý páteÃÂní veÃÂer bývá? To pÃÂijde na to, jak hodnàupovídaní po filmu budeme. PoÃÂítejte cca mezi 20,30 aþ 21 h. NÃÂkdy se to protáhne, ale kdo uþ prostàmusí jít, tak jde. Volný je nejen vstup, ale i ÃÂas odchodu. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET Na záÃÂijovém PáteÃÂním veÃÂeru jsem avizoval film Mise. DopÃÂedu jsem upozorÃÂoval, þe se nejedná o lehký film... Za ten mÃÂsíc se mi to rozleþelo v hlavàa rozhodl jsem se, þe Misi si necháme na pozdÃÂji a zvolíme jiný, mnohem pohodovÃÂjáí film. Proto jsem sáhl po vítÃÂzi v 1. roÃÂníku PáteÃÂních veÃÂerï (2010-11). Film se jmenuje 12 podmínek k dÃÂdictví a mimochodem byl jedním z inspiraÃÂních zdrojï jednoho z nejúspÃÂánÃÂjáích BEZva (tehdy jeátà"beruákových") táborï - Zmizení profesora LázniÃÂky v r. 2010. PáteÃÂní veÃÂer je tentokrát v sobotu 16. 10. 2021 od 17,30 h klasicky ve Spolkovém domÃÂ, U Jeslí, 565, Nejdek (2. patro). Dïvodem je má nepÃÂítomnost v naáem kraji v pátek. Doufám, þe to nebude pÃÂekáþkou pÃÂijít a þe se nás sejde poÃÂádná tlupa! Na setkání se tÃÂáí KaÃÂaba http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET A zase pátek v sobotu.à Moþná se zbyteÃÂnàlekám, ale kdyþ vidím, jak pÃÂibývají nemocní na covid, a jak narïstá tlak na zpÃÂísÃÂující opatÃÂení, pÃÂesouvám pïvodnàzamýálený termín o 14 dní dÃÂíve. Ale bohuþel ne na pátek, v pátek máme pÃÂípravu víkendovky. Inu, váechno se stíhat nedá... K filmu: uþ jsme jej promítali v roce 2011, je to tedy daláí z filmových návratï PáteÃÂních veÃÂerï. O ÃÂem film je, se rozepisovat nebudu, vÃÂtiÃÂka na plakátku jej vystihuje dostateÃÂnÃÂ. à Tak v sobotu na PáteÃÂním veÃÂeru! http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET V prosinci se spolu podíváme na film ryze kÃÂesÃÂ¥anský - vypráví pÃÂíbÃÂh s neÃÂekaným vyustÃÂním. A tvïrci se odvolávají, þe zfilmovali skuteÃÂný pÃÂíbÃÂh... Tak si to dáme v Vánocïm. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET à Rok 2022 zaÃÂínáme netradiÃÂním snímkem. Jedná se o dokument, který vyvolal znaÃÂné pozdviþení a kdy se ÃÂada lidí "probrala" z naivního snu sluþeb bez placení... PÃÂijÃÂte se podívat i vy! A pak si to tom, co uvidíme a uslyáíme, budeme povídat. Film je v anglickém znÃÂní s ÃÂeskými titulky. à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET Po deláí odmlce, zpïsobené pandemií covidu, jsme pozvali na PáteÃÂní veÃÂery v Nejdku hosty - jsou jimi dva kamarádi a nadáení motorkáÃÂi Václav Vecko a Radek Jetmar. Procestovali spolu uþ spoustu zemí v Evropàa tento veÃÂer - sobotní veÃÂer - nám budou vyprávÃÂt o záþitcích z cest po východní EvropÃÂ. Mimo jiné nás zavedou do Gruzie, zemàna pomezí Evropy a Asie, dále do Srbska, Moldávie... Tak pÃÂijÃÂte! http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET PoÃÂad PáteÃÂní veÃÂery je jedna z aktivit dlouhodobého projektu Mediální výchovy mladých. Nabízí spoleÃÂné besedování nad tématy þivota. VÃÂtáinou se vychází z filmových dÃÂl a následnàse ÃÂeáí prioritní téma. VeÃÂery jsou v první ÃÂadàurÃÂené pro mladé lidi, tedy pro dorosÃ¥áky a mládeþníky, ale pÃÂístup není odepÃÂen ani dospÃÂlým. Probíhají vþdy bÃÂhem ákolního roku, v souÃÂasnosti zaÃÂínají v záÃÂí a poslední veÃÂer je pÃÂipraven v dubnu. Po mnoha letech, kdy probíhaly v nejdecké kinokavárnÃÂ, byly pÃÂesunuty do Spolkového domu (U Jeslí 565, Nejdek), kde máme jako nezisková organizace vlastní místnosti. Alespoàjednou roÃÂnàmáme veÃÂer s hostem. VÃÂtáinou nefotíme, takþe fotky z této akce aktuální na stránkách asi nenajdete. Není moc co fotit a kdyþ uþ máme hosta, na focení úplnàzapomínám... :-(, protoþe je to obvykle velice zajímavé :-) http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET Kultovní film, který vidÃÂla generace pÃÂed vámi hned v prvním roÃÂníku PáteÃÂních veÃÂerï. Film, který nÃÂkomu mïþe pÃÂijít bláznivý, nebo pÃÂíliá akÃÂní - nevím - ale dïvod, proàjej znovu zaÃÂazuji do tohoto poÃÂadu je ten, þe v dokumentu, který jsme spolu vidÃÂli v lednu t.r. - Sociální dilema - se na tento (a jeátàdaláí dva filmy) tvïrci dokumentu odkazovali. A nejen to: i nadále zïstávají dïvody, pro které jsem jej pÃÂedstavil i pÃÂed lety - je to chytrý film. Tedy za slupkou akÃÂního filmu plného pronásledování a bitek ve sci-fi formátu, je ÃÂada velice zajímavých myálenek, které s vámi rád budu objevovat a komentovat. Také je to film, na který jsem se opakovanàkrát odkazoval pÃÂi rïzných mých promluvách. Myslím, þe neprohloupíte, pokud se s ním seznámíte i pÃÂesto, þe jinak filmy tohoto typu nevyhledáváte. http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET NároÃÂný film. Historie misie ÃÂádu jezuitï v Jiþní Americe. Film, který nemá happy end... Takto bych ve zkratce charakterizoval toto podivuhodné filmové dílo z roku 1986 s Jeremy Ironsem a Robertem de Niro. Film byl natoÃÂen podle skuteÃÂné události. Obvykle zvu váechny, ale tentokrát dávám na zváþení, zda se vypravíte. Co je dobré, tak to je to, þe si následnàbudeme o filmu povídat, coþ napomïþe spolknout knedlík uvízlý v krku. Aspoàdoufám. :-) http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET Poslední film letoáního roÃÂníku. Film podle kniþní pÃÂedlohy, provotiny autora afghánského pïvodu, Khaleda Hosseiniho - Lovec drakï. Kniha se okamþitàstala bestsellerem, u nás byla jiþ vydána nÃÂákolikrát a uþ 2 x byla ÃÂesky naÃÂtena jako audiokniha. Obdobnàvýznamný úspÃÂch mÃÂly i daláí knihy autora. Ale tato jediná (alespoàzatím) je i natoÃÂena. Film na naáich PáteÃÂních veÃÂerech uvidíme jiþ podruhé. V roÃÂníku 2016-17 vyhrál film celý roÃÂník... Co víc tÃÂeba ÃÂíci, abyste se s námi vydali na dobrodruþnou cestu z Afghánistánu nÃÂkam mimo vliv Tálibánu? http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET Letoání roÃÂník PáteÃÂních veÃÂerï je rokem filmových návratï. Máme tu daláí jiþ osvÃÂdÃÂený snímek, tentokrát mnohem lehÃÂího raþení neþ byla Misie. A urÃÂitàpro mnohé tedy i pÃÂijatelnÃÂjáí a pÃÂitaþlivÃÂjáí. Reþisérem snímku je Peter Weir, jenþ je mým oblíbeným reþisérem a vidÃÂl jsem asi tak polovinu jeho tvorby. V tomto pÃÂíbÃÂhu snoubí pitoresknost s váþnou mysálenkou a toto spojení vytváÃÂí pÃÂíjemnàmrazivé napÃÂtí pro ty, kdo si to uvÃÂdomí a nenechají se strhnout jen obrazemà událostí... http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET ZaÃÂínáme daláí roÃÂník! V záÃÂí se snaþím pÃÂedloþit film, který má nÃÂjakou souvislost s tématem z letního tábora. Letoání tábor byl z povodí Orinoka v Jiþní Americe, tak jsem vybral snímek popisující skuteÃÂné události z jihoamerického pralesa. Film byl natoÃÂen podle stejnojmenné knihy. à http://prozivot.com/index.php?stranka=36 Thu, 01 Jan 1970 01:33:42 CET